Aspergers är politiskt: Kristdemokraterna

Har ni en talesperson eller arbetsgrupp för npf-frågor?
Kristdemokraterna har inte någon särskilt utpekad talesperson för enbart npf-frågor. Däremot har vi socialministerposten i regeringen. Göran Hägglund, vår partiordförande, är således övergripande ansvarig för hälso- och sjukvården även om det är landstingen som utför vården. Vi har även två personer som är riksdagsledamöter i socialutskottet som ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsfrågor i riksdagen.

* Känner ni till de viktigaste och mest typiska symptomen vid Asperger?
Ofta tolkar man tankar och känslor på ett annorlunda sätt än de flesta andra. Man har problem med att avläsa sociala signaler och kroppsspråk och kanske tolkar det som sägs i ett samtal på ett konkret och bokstavligt sätt.

* Hur gör ni för att underlätta kommunikation med väljare med Asperger?
Det behövs tydlig kommunikation. Vi har exempelvis en flik ”På lättläst svenska” på vår hemsida http://www.kristdemokraterna.se/

SAMHÄLLE

* Hur ser ni på neurodiversitet?
Vi håller med om att det är bra med det är bra och viktigt med neurologisk mångfald.

* Vad vill ni göra för att stärka personer med aspergers roll i samhället?
Grundläggande är en bra utbildning och ett jobb. Vi måste också fortsätta att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället.

* Är ni beredda att lagstifta om förbud mot diskriminering pga npf? (exempelvis neka någon ett arbete redan pga diagnosen)
Vi har en diskrimineringslagstiftning som tar upp kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Npf är således redan inkluderat.

* Anser ni att t ex AS automatiskt ska ge rätt till sjukersättning som en ekonomisk bastrygghet?
Ingen får sjukersättning automatiskt, varje person prövas individuellt utifrån sin sjukdom/funktionsnedsättning. Det är ett system som vi vill behålla.

* Trots att det saknas vetenskapligt stöd att människor med högfungerande AST skulle vara sämre bilförare än befolkningen i stort, hur ställer sig partiet till Transportstyrelsen krav på läkarintyg för körkortstillstånd -och körkortsbehörighet?
Det finns grundläggande krav på att man ska kunna klara att framföra bilen och följa trafikreglerna. Du får inte ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt. För detta krävs av oss alla att vi ska kunna visa att vi har en god syn. Har man en diagnos av något slag som i vissa fall kan påverka förmågan måste man visa läkarintyg. Det gäller exempelvis diabetes och autismspektrumtillstånd.

* I vissa landsting kan människor med NPF-diagnoser åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken till habiliterande verksamheter vid uppvisande av kallelse. Anser partiet att detta bör vara gällande för samtliga län/regioner?
Alla beslut om kollektivtrafikens taxor tas regionalt, det är således ingen rikspolitisk fråga.

* I vissa landsting och kommuner kan människor med NPF-diagnoser, om behovet finns, få en del eller hela beloppet på fysisk aktivitet (FaR) betalt – exempelvis medlemsavgift på simhall. Vad är er inställning till detta?
FaR är bra! Och om landstinget subventionerar är det också bra. Det är en fråga för varje landsting. Vi har något som kallas ”det kommunala självstyret” och i detta fall innebär det att landstingspolitikerna har rätt att själva bestämma. Landstingen får huvuddelen av sina pengar via landstingsskatten och beslutar själva om hur de ska användas.

* Vissa landsting tar inte ens emot remisser för NPF-utredning – bör inte vårdgarantin alltid vara gällande? Hur kommer ni arbeta med att alla som behöver utredning får en fullständig utredning?
Alla som behöver utredning ska få det! Hur landstingen löser det varierar. Om det egna landstinget av olika skäl inte klarar det borde man få göra en utredning i ett annat landsting. När Göran Hägglund blev socialminister upptäckte han raskt att psykiatrin länge varit försummad. Han såg då till att staten sände specialdestinerade pengar till landstingens psykiatrivård, framför allt till barn- och ungdomspsykiatrin, för att på så sätt stödja landstingen att förbättra psykiatrin. Nu ser vi att köerna till BUP har kortats ordentligt men det finns mycket mer att göra för landstingen för att förbättra psykiatrin.

* Varför tillåts det att förtala och diskriminera grupper med funktionsnedsättning men inte för hudfärg eller sexuell läggning? Exempelvis neka någon ett arbete pga diagnosen eller misstänkliggöra en hel grupp med grundval av dess diagnos utan vetenskapligt belägg?
Enligt diskrimineringslagen är det precis lika förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning som personer med annan hudfärg. När det gäller anställning är det viktigt att arbetsgivaren är informerad om vilka stöd och hjälpmedel som finns att tillgå för att en person med en funktionsnedsättning ska klara jobbet. Att informera om detta är bland annat en uppgift för Arbetsförmedlingen.

UTBILDNING

* Hur vill ni jobba med npf-frågor i grundskolan?
Ansvaret för hur skolan ska arbeta med npf-frågor ligger på varje skola. Det ska ingå i den ordinarie undervisningen att tala om varje människas unika och lika värde, hur man bemöter varandra och hur man arbetar tillsammans och fungerar tillsammans i en grupp. I den mån ett eller några barn behöver extra personal ska det finnas. Kommunerna ska ha resurser för detta i sin budget.

* Hur kommer ni att förhindra ‘mobbning’ dvs förföljelser och överfall som regelmässigt drabbar elever med npf?
Skolan ska vara en trygg plats för alla! Alla vuxna på skolan och också andra elever har en skyldighet att reagera om de ser att mobbning förekommer. Ytterst är det rektor och kommunen som har ansvar för att skapa en trygg och bra stämning på skolan. Varje skola är enligt lag skyldig att ha en likabehandlingsplan som ska innehålla åtgärder för att främja varje barns rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det är också viktigt att man i undervisningen lär barnen om alla människors lika värde.

* Motoriska dysfunktioner och perceptionsavvikelser återfinns hos många med AST och ADD/ADHD – idrotten i skolan kan vara oerhört påfrestande för elever med annorlunda perceptioner och-/eller motoriska dysfunktioner. Vad anser partiet är rimliga förutsättningar för att elever med AST och-/eller ADD/ADHD ska betygsättas rättvist (i jämförelse med sina klasskamrater)?
Vi har full förståelse för att många kan ha svårt att prestera lika bra som sina kamrater på idrottstimmarna. Idrott är ett ämne där det är ganska lätta att mäta prestationerna och att sätta betyg därefter. Det skulle nog vara komplicerat att ha en betygsskala för AST, ADD/ADHD-barn.

FORSKNING

* Vad anser ni att forskningen inom autism-spektrumet ska fokusera på?
Politiken har inte makt över forskningen. Forskningen är helt fristående från politiska beslut.
Vi är därför inte insatta i detalj och kan inte ge något exakt svar på denna fråga.

* Anser ni att man bör forska på om man ska kunna fosterdiagnostisera för autism?
Kristdemokraterna har, som enda politiska parti, ett medicinskt etiskt program som behandlar de svåra frågorna från livets början till dess slut. Här har partiet tagit ställning till fosterdiagnostik och säger bland annat: ”Kristdemokraternas principiella inställning är att
fosterdiagnostik ska ske för barnets bästa. Fosterdiagnostiken ska i första hand användas för att diagnostisera sjukdomar eller tillstånd där en insats kan bota och förebygga sjukdom, lindra smärta och lidande eller på annat sätt skydda barnet.”
Vidare står: ”Målsättningen är att fosterdiagnostik enbart ska användas i
livets tjänst, inte för att förhindra att barn med oönskade egenskaper föds.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s