Dagens aspis: Alma Jansson Eklund (1975-2003)

Alma Jansson Eklund
Annons

Aspergers är politiskt: Vänsterpartiet

PARTIET

Har ni en talesperson eller arbetsgrupp för npf-frågor?
Vi har en vårdpoltitisk talesperson, Eva Olofsson, som är ledamot i riksdagens socialutskott.

Känner ni till de viktigaste och mest typiska symptomen vid Asperger?
Ja, det är en diagnos inom det autistiska spektrumet och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Aspergers syndrom innebär att man har svårt att samspela socialt med andra människor t.ex. genom att man tolkar andra människors avsikter bokstavligt och konkret. Den som har asperger är normalbegåvad, men har inte sällan specialintressen som man är väldigt duktig inom.

Hur gör ni för att underlätta kommunikation med väljare med Asperger?
Vi strävar alltid efter att presentera vår politik så tydligt och konkret som möjligt.

SAMHÄLLE

Hur ser ni på neurodiversitet?
Som vi tolkar begreppet innebär det att olika neuropsykiatriska diagnoser ses som normala variationer och att samhället måste anpassas efter de förutsättning och behov som finns hos olika människor.

Vad vill ni göra för att stärka personer med aspergers roll i samhället?
Det behövs mer resurser till välfärden så att alla kan få en likvärdig utbildning, en god hälsa, inflytande över sitt liv m.m. Arbetsmarknaden måste också reformeras så att alla kan få ett jobb samtidigt som arbetsgivare får ett tydligare ansvar för att anpassa arbetsplatserna.

Är ni beredda att lagstifta om förbud mot diskriminering pga npf? (exempelvis neka någon ett arbete redan pga diagnosen)
Diskrimineringslaget gäller redan för arbetslivet och omfattar funktionsnedsättningar.

Anser ni att t ex AS automatiskt ska ge rätt till sjukersättning som en ekonomisk bastrygghet?
Det är inte diagnosen som ska bestämma om man har rätt till sjukersättning utan om den påverkar arbetsförmågan och hur permanent en eventuell nedsättning av arbetsförmågan är. Dessa grundförutsättningar bör vara kvar, men det ska kunna gå att ta hänsyn till vilka de individuella förutsättningarna är.

Trots att det saknas vetenskapligt stöd att människor med högfungerande AST skulle vara sämre bilförare än befolkningen i stort, hur ställer sig partiet till Transportstyrelsen krav på läkarintyg för körkortstillstånd -och körkortsbehörighet?
Läkarintyget är till för att kunna göra en individuell bedömning vilka som kan få körkortstillstånd.

I vissa landsting kan människor med NPF-diagnoser åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken till habiliterande verksamheter vid uppvisande av kallelse. Anser partiet att detta bör vara gällande för samtliga län/regioner?
Det är upp till landsting/regioner att besluta om, men alla diagnoser ska behandlas lika.

I vissa landsting och kommuner kan människor med NPF-diagnoser, om behovet finns, få en del eller hela beloppet på fysisk aktivitet (FaR) betalt – exempelvis medlemsavgift på simhall. Vad är er inställning till detta?
Det är också landstingen/regionerna som bestämmer, men kravet på likabehandling bör gälla även i detta fall.

Vissa landsting tar inte ens emot remisser för NPF-utredning – bör inte vårdgarantin alltid vara gällande? Hur kommer ni arbeta med att alla som behöver utredning får en fullständig utredning?
Alla bör givetvis ha rätt till en utredning.

Varför tillåts det att förtala och diskriminera grupper med funktionsnedsättning men inte för hudfärg eller sexuell läggning? Exempelvis neka någon ett arbete pga diagnosen eller misstänkliggöra en hel grupp med grundval av dess diagnos utan vetenskapligt belägg?
Diskriminieringslagstiftningen omfattar även funktionsnedsättning.

UTBILDNING

Hur vill ni jobba med npf-frågor i grundskolan?
Vi vill ge skolan förutsättningar att ge varje elev stöd efter behov. Därför vill vi anställa fler lärare och annan personal så att varje skola kan utforma undervisningen efter elevernas förutsättningar.

Hur kommer ni att förhindra ‘mobbning’ dvs förföljelser och överfall som regelmässigt drabbar elever med npf?
Alla skolor har enligt lag skyldighet att förebygga och stoppa all diskriminering och annan kränkande behandling och såväl rektor som personal bör ha en handlingsplikt, inte bara anmälningsplikt, när dessa fått kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling.

Motoriska dysfunktioner och perceptionsavvikelser återfinns hos många med AST och ADD/ADHD – idrotten i skolan kan vara oerhört påfrestande för elever med annorlunda perceptioner och-/eller motoriska dysfunktioner. Vad anser partiet är rimliga förutsättningar för att elever med AST och-/eller ADD/ADHD ska betygsättas rättvist (i jämförelse med sina klasskamrater)?
En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och så länge vi har ett betygssystem som omfattar alla elever då anser vi att det är skolans skyldighet att hjälpa alla elever att få så höga betyg som möjligt oavsett elevens förutsättningar.

FORSKNING

Vad anser ni att forskningen inom autism-spektrumet ska fokusera på?
Det är forskarsamhället och inte politiker som ska formulera vilka vetenskapliga frågeställningar som bör besvaras, vilket ska ske i dialog med övriga samhället.

Anser ni att man bör forska på om man ska kunna fosterdiagnostisera för autism?
Vi förespråkar inte förbud mot någon slags forskning. Däremot bör man för en diskussion om vad forskningsresultat bör användas till för ändamål och syften.

Aspergers är politiskt: Kristdemokraterna

Har ni en talesperson eller arbetsgrupp för npf-frågor?
Kristdemokraterna har inte någon särskilt utpekad talesperson för enbart npf-frågor. Däremot har vi socialministerposten i regeringen. Göran Hägglund, vår partiordförande, är således övergripande ansvarig för hälso- och sjukvården även om det är landstingen som utför vården. Vi har även två personer som är riksdagsledamöter i socialutskottet som ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsfrågor i riksdagen.

* Känner ni till de viktigaste och mest typiska symptomen vid Asperger?
Ofta tolkar man tankar och känslor på ett annorlunda sätt än de flesta andra. Man har problem med att avläsa sociala signaler och kroppsspråk och kanske tolkar det som sägs i ett samtal på ett konkret och bokstavligt sätt.

* Hur gör ni för att underlätta kommunikation med väljare med Asperger?
Det behövs tydlig kommunikation. Vi har exempelvis en flik ”På lättläst svenska” på vår hemsida http://www.kristdemokraterna.se/

SAMHÄLLE

* Hur ser ni på neurodiversitet?
Vi håller med om att det är bra med det är bra och viktigt med neurologisk mångfald.

* Vad vill ni göra för att stärka personer med aspergers roll i samhället?
Grundläggande är en bra utbildning och ett jobb. Vi måste också fortsätta att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället.

* Är ni beredda att lagstifta om förbud mot diskriminering pga npf? (exempelvis neka någon ett arbete redan pga diagnosen)
Vi har en diskrimineringslagstiftning som tar upp kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Npf är således redan inkluderat.

* Anser ni att t ex AS automatiskt ska ge rätt till sjukersättning som en ekonomisk bastrygghet?
Ingen får sjukersättning automatiskt, varje person prövas individuellt utifrån sin sjukdom/funktionsnedsättning. Det är ett system som vi vill behålla.

* Trots att det saknas vetenskapligt stöd att människor med högfungerande AST skulle vara sämre bilförare än befolkningen i stort, hur ställer sig partiet till Transportstyrelsen krav på läkarintyg för körkortstillstånd -och körkortsbehörighet?
Det finns grundläggande krav på att man ska kunna klara att framföra bilen och följa trafikreglerna. Du får inte ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt. För detta krävs av oss alla att vi ska kunna visa att vi har en god syn. Har man en diagnos av något slag som i vissa fall kan påverka förmågan måste man visa läkarintyg. Det gäller exempelvis diabetes och autismspektrumtillstånd.

* I vissa landsting kan människor med NPF-diagnoser åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken till habiliterande verksamheter vid uppvisande av kallelse. Anser partiet att detta bör vara gällande för samtliga län/regioner?
Alla beslut om kollektivtrafikens taxor tas regionalt, det är således ingen rikspolitisk fråga.

* I vissa landsting och kommuner kan människor med NPF-diagnoser, om behovet finns, få en del eller hela beloppet på fysisk aktivitet (FaR) betalt – exempelvis medlemsavgift på simhall. Vad är er inställning till detta?
FaR är bra! Och om landstinget subventionerar är det också bra. Det är en fråga för varje landsting. Vi har något som kallas ”det kommunala självstyret” och i detta fall innebär det att landstingspolitikerna har rätt att själva bestämma. Landstingen får huvuddelen av sina pengar via landstingsskatten och beslutar själva om hur de ska användas.

* Vissa landsting tar inte ens emot remisser för NPF-utredning – bör inte vårdgarantin alltid vara gällande? Hur kommer ni arbeta med att alla som behöver utredning får en fullständig utredning?
Alla som behöver utredning ska få det! Hur landstingen löser det varierar. Om det egna landstinget av olika skäl inte klarar det borde man få göra en utredning i ett annat landsting. När Göran Hägglund blev socialminister upptäckte han raskt att psykiatrin länge varit försummad. Han såg då till att staten sände specialdestinerade pengar till landstingens psykiatrivård, framför allt till barn- och ungdomspsykiatrin, för att på så sätt stödja landstingen att förbättra psykiatrin. Nu ser vi att köerna till BUP har kortats ordentligt men det finns mycket mer att göra för landstingen för att förbättra psykiatrin.

* Varför tillåts det att förtala och diskriminera grupper med funktionsnedsättning men inte för hudfärg eller sexuell läggning? Exempelvis neka någon ett arbete pga diagnosen eller misstänkliggöra en hel grupp med grundval av dess diagnos utan vetenskapligt belägg?
Enligt diskrimineringslagen är det precis lika förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning som personer med annan hudfärg. När det gäller anställning är det viktigt att arbetsgivaren är informerad om vilka stöd och hjälpmedel som finns att tillgå för att en person med en funktionsnedsättning ska klara jobbet. Att informera om detta är bland annat en uppgift för Arbetsförmedlingen.

UTBILDNING

* Hur vill ni jobba med npf-frågor i grundskolan?
Ansvaret för hur skolan ska arbeta med npf-frågor ligger på varje skola. Det ska ingå i den ordinarie undervisningen att tala om varje människas unika och lika värde, hur man bemöter varandra och hur man arbetar tillsammans och fungerar tillsammans i en grupp. I den mån ett eller några barn behöver extra personal ska det finnas. Kommunerna ska ha resurser för detta i sin budget.

* Hur kommer ni att förhindra ‘mobbning’ dvs förföljelser och överfall som regelmässigt drabbar elever med npf?
Skolan ska vara en trygg plats för alla! Alla vuxna på skolan och också andra elever har en skyldighet att reagera om de ser att mobbning förekommer. Ytterst är det rektor och kommunen som har ansvar för att skapa en trygg och bra stämning på skolan. Varje skola är enligt lag skyldig att ha en likabehandlingsplan som ska innehålla åtgärder för att främja varje barns rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det är också viktigt att man i undervisningen lär barnen om alla människors lika värde.

* Motoriska dysfunktioner och perceptionsavvikelser återfinns hos många med AST och ADD/ADHD – idrotten i skolan kan vara oerhört påfrestande för elever med annorlunda perceptioner och-/eller motoriska dysfunktioner. Vad anser partiet är rimliga förutsättningar för att elever med AST och-/eller ADD/ADHD ska betygsättas rättvist (i jämförelse med sina klasskamrater)?
Vi har full förståelse för att många kan ha svårt att prestera lika bra som sina kamrater på idrottstimmarna. Idrott är ett ämne där det är ganska lätta att mäta prestationerna och att sätta betyg därefter. Det skulle nog vara komplicerat att ha en betygsskala för AST, ADD/ADHD-barn.

FORSKNING

* Vad anser ni att forskningen inom autism-spektrumet ska fokusera på?
Politiken har inte makt över forskningen. Forskningen är helt fristående från politiska beslut.
Vi är därför inte insatta i detalj och kan inte ge något exakt svar på denna fråga.

* Anser ni att man bör forska på om man ska kunna fosterdiagnostisera för autism?
Kristdemokraterna har, som enda politiska parti, ett medicinskt etiskt program som behandlar de svåra frågorna från livets början till dess slut. Här har partiet tagit ställning till fosterdiagnostik och säger bland annat: ”Kristdemokraternas principiella inställning är att
fosterdiagnostik ska ske för barnets bästa. Fosterdiagnostiken ska i första hand användas för att diagnostisera sjukdomar eller tillstånd där en insats kan bota och förebygga sjukdom, lindra smärta och lidande eller på annat sätt skydda barnet.”
Vidare står: ”Målsättningen är att fosterdiagnostik enbart ska användas i
livets tjänst, inte för att förhindra att barn med oönskade egenskaper föds.”

Aspergers är politiskt

Från: Aspergermanualerna
Till: Alla partier
Ärende: Valet 2014

Hej

Jag är aktiv på Aspergerforum.se och driver även en blogg om asperger (aspergermanualerna.se)

Tillsammans med andra forummedlemmar har vi formulerat ett antal frågor som vi vill ställa till partierna som ställer upp i riksdagsvalet.

Partiernas ställning i många frågor är kända sedan tidigare, men vi vill veta mer om, och belysa, era inställningar till de frågor som vi ofta diskuterar. Så att vi kan ta informativa beslut, helt enkelt.

Här kommer våra frågor, så ska vi försöka göra någon form av sammanställning på era svar. Lycka till i valet.

PARTIET

* Har ni en talesperson eller arbetsgrupp för npf-frågor?

* Känner ni till de viktigaste och mest typiska symptomen vid Asperger?

* Hur gör ni för att underlätta kommunikation med väljare med Asperger?

SAMHÄLLE

* Hur ser ni på neurodiversitet?

* Vad vill ni göra för att stärka personer med aspergers roll i samhället?

* Är ni beredda att lagstifta om förbud mot diskriminering pga npf? (exempelvis neka någon ett arbete redan pga diagnosen)

* Anser ni att t ex AS automatiskt ska ge rätt till sjukersättning som en ekonomisk bastrygghet?

* Trots att det saknas vetenskapligt stöd att människor med högfungerande AST skulle vara sämre bilförare än befolkningen i stort, hur ställer sig partiet till Transportstyrelsen krav på läkarintyg för körkortstillstånd -och körkortsbehörighet?

* I vissa landsting kan människor med NPF-diagnoser åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken till habiliterande verksamheter vid uppvisande av kallelse. Anser partiet att detta bör vara gällande för samtliga län/regioner?

* I vissa landsting och kommuner kan människor med NPF-diagnoser, om behovet finns, få en del eller hela beloppet på fysisk aktivitet (FaR) betalt – exempelvis medlemsavgift på simhall. Vad är er inställning till detta?

* Vissa landsting tar inte ens emot remisser för NPF-utredning – bör inte vårdgarantin alltid vara gällande? Hur kommer ni arbeta med att alla som behöver utredning får en fullständig utredning?

* Varför tillåts det att förtala och diskriminera grupper med funktionsnedsättning men inte för hudfärg eller sexuell läggning? Exempelvis neka någon ett arbete pga diagnosen eller misstänkliggöra en hel grupp med grundval av dess diagnos utan vetenskapligt belägg?

UTBILDNING

* Hur vill ni jobba med npf-frågor i grundskolan?

* Hur kommer ni att förhindra ‘mobbning’ dvs förföljelser och överfall som regelmässigt drabbar elever med npf?

* Motoriska dysfunktioner och perceptionsavvikelser återfinns hos många med AST och ADD/ADHD – idrotten i skolan kan vara oerhört påfrestande för elever med annorlunda perceptioner och-/eller motoriska dysfunktioner. Vad anser partiet är rimliga förutsättningar för att elever med AST och-/eller ADD/ADHD ska betygsättas rättvist (i jämförelse med sina klasskamrater)?

FORSKNING

* Vad anser ni att forskningen inom autism-spektrumet ska fokusera på?

* Anser ni att man bör forska på om man ska kunna fosterdiagnostisera för autism?

Att se skogen

Av alla lustiga små liknelser som folk roar sig med att asplaina (när neuronormativa förklarar aspergers för aspisar) var det specifikt den om skogen som höll mig vaken inatt. Tack så mycket, överaktiva hjärna.

Eller som Stockholms läns landsting berättar det:

En människa som tittar på hundra träd ser en skog. Det beror på att vi försöker sätta ihop våra intryck till en helhet. Vissa studier visar att personer med autism har svårt att göra det. De ser bara de olika delarna. För dem blir träden aldrig en skog.

Eh, ja. Jag fattar nog att ett gäng träd av varierande sort och storlekar på en viss yta utgör någonting som går under samlingsnamnet skog. Men jag skulle inte vara så arrogant och påstå att jag ”ser” skogen.

Jag gör nämligen inte anspråk på att veta vad träden heter, hur gamla de är, hur långt ner i jorden dess rötter når eller vilka fåglar och insekter som lever i dem. Jag har ingen aning om hur gammal skogen är eller hur olika epoker och istider har påverkat den. Jag vet hjälpligt vilka djur som lever i den och när jag får skjuta dem, men jag har ingen koll på vilka svampar som är giftiga eller vilka örter jag kan kan få hallucinationer av. Jag upplever fåglarna, djuren och växterna när jag vistas i en skog, men jag kan inte säga att jag är särskilt intresserad av ekologi eller hur man bedriver skogsvård. Jag är en stadsmänniska 🙂

Skulle därför inte göra anspråk på att se ett skit, förutom lite älgspillning och harpluttar.

Fiskoljeprånglare i autistbranschen

Med aspisar verkar det vara på det sättet att man kan hitta på lite vad som helst. Vi är visserligen godtrogna och litar på vad folk säger (en dålig egenskap enligt neuronormativa) men frågan är hur dumt det får bli.

På något sätt förväntas vi tro att våra personligheter och oförmåga att läsa svårtlästa sociala sammanhang, t.ex. ansiktsuttryck, vita lögner och andra bedrägerier som neuronormativa envisas med att kalla ”socialt samspel” ska bero på att våra hjärnor har fått för lite fiskolja. Fiskoljan sätter sig i hjärnan, simmar runt lite och kopplar om hur hjärncellerna kommunicerar med varandra. Rimligt, verkligen.

Om detta kan vi läsa i nätpublikationen Kurera, där en 20-årig kvinna som haft uppenbara problem med sin ADHD och autism nu blivit ”botad” sedan hon började med fiskolja för tre år sedan. På samma sajt kan man läsa det vanliga dravlet där autism förklaras som en genetisk skada i hjärnan, med det vanliga ocharmiga skuldbeläggandet av mammor som inte har ätit tillräckligt med ditten och datten under sin graviditet.

Att sajten, som ändå utger sig för att vara en journalistisk produkt och inte ett reklambad för fiskolja, drivs av en koncern som huvudsakligen ägnar sin verksamhet åt att sälja just fiskolja och andra naturmediciner kan vi låta vara en parentes i sammanhanget. Särskilt som det just nu verkar vara så att webshoppen är tillfälligt stängd då det tydligen har blivit olagligt att sälja skräp utan någon bevisad hälsoeffekt. Vi som läste brorsans Lucky Luke är redan lyckligtvis redan bekanta med konceptet och går inte på den lätta…

vintage-brain-salt-ad1

Jag tvivlar inte på att kvinnan upplever en förbättrad livskvalitet och tycker sig ha blivit fri från både sin ADHD och autism. Det kan hon mycket väl ha blivit och det är bara att glädjas med henne. Hennes brorsa kanske inte hade några vilda västern-serier.

För oss rimliga människor framstår det dock som troligare att kvinnans hjärna inte skiljer sig så mycket från andra människors som är i ständig utveckling fram till ungefär 25 års ålder. Och att Omega-3 har en någorlunda bevisad effekt på koncentrationsförmågan, en förmåga som är himla bra att ha när man ska lära sig ett andra språk eller läsa konversationer…

Vi är många som upplevde problem med hur våra personlighetsdrag krockade med omvärlden när vi var tvungna att vistas i direkt fientliga miljöer där social förmåga och grupparbeten värderades högre än studieförmåga och individuell strävan. De strategier vi tillägnade oss för att kompensera detta brukar tillskrivas vår allmänna intelligens, eller för den delen överlevnadsinstinkten… Men men. Whatever rocks your boat.

Tio aspispunkter i fickformat – ett utkast

panbehind~6

Vad neuronormativa borde veta om aspisar, men aldrig kommit på tanken att lära sig på egen hand. Vi kan såklart ägna en livstid åt att försöka lära oss läsa konversationer, hemliga sociala regler och samspel och annat hokuspokus. Eller så tar ni en halvtimme åt att läsa den här texten… Berätta inte för mig vad som är mest tidseffektivt…

Work in progress så alla kommentarer välkomnas.

1. Aspergers är en naturlig neurologisk varians och blir ett funktionshinder för oss båda när vi inte kan förstå varandra. Det är lättare att bara vara konkret än att lära sig läsa ansikten och de märkliga oskrivna regler som utgör socialt samspel.

2. Vi läser inte mellan raderna på er och det finns inget att läsa mellan raderna på oss. Det ni tror att vi egentligen menar är bara era egna hjärnspöken och projektioner. Vill ni veta vad vi tycker om er är det bara att fråga. Var konkret och utgå inte från att vi kommunicerar någonting annat än det vi faktiskt uttrycker. Utgå inte från att vi fattar vad ni egentligen menar. Vi kallas inte bokstavsbarn för intet, vi tar allting bokstavligt eftersom det är det enda rimliga och vi anser att abstraktioner är ett himla oskick…

3. Aspisar kan mycket om litet av varje, stoppa oss om det blir för tröttsamt att lyssna på. Å andra sidan är vi inte sällan världsledande på det vi gör. Om det vi gör är intressant för andra har vi inte alltid koll på och saknar egentligen betydelse.

4. Få inte panik när vi isolerar oss och ägnar otaliga timmar åt våra intressen. Vi trivs och vill inte bli störda. Vi är inte asociala, vi spelar onlinespel.

5. Våra behov av att samla in och katalogisera information matchas bara av era behov av att diagnosticera och rangordna människor. Jo tack, vi är väl bekanta på fenomenet med social hackordning.

6. Det är inte aspisars ansvar att utbilda folk i asperger lika lite som det är feministers ansvar att lära ut feminism. Ta eget ansvar för din kunskap om mänskligheten eller betala ut en saftig ersättning. Och när vi ändå är inne på ämnet: vi behöver inga neuronormativa småpåvar att föra vår talan heller.

7. En smäll på käften är det enda adekvata svaret man kan förvänta sig på frågor om ”botemedel” eller om autism går att fosterdiagnosticera på samma sätt som ”ja” eller ”nej” är de enda adekvata svaren på frågan ”har du ätit vitlök?”.

8. Ni har svårt att skilja på er själva och andra och det har vi också. Det som fungerar för er fungerar inte per automatik för oss. Vore himla trevligt om ni kunde sluta utgå från detta.

9. Vi processar allt ni gör och säger i samma takt som vi processar allt annat som sker runt omkring oss. Ni kan faktiskt vara sjukt tröttsamma ibland, särskilt när ni kommer i flock. Lösningen för oss blir att dricka alkohol eller inmundiga oss andra droger, och så borde vi ju inte behöva ha det.

10. Vi behöver er och ni behöver oss. Ni är lika lite skapelsens krona som vi. Först när vi börjar jobba tillsammans kan vi komplettera varandra och göra anspråk på att vara någon form av gudomlig avbild…

Överlevnadstips #1: Lita inte på neuronormativa

jazz-hands

Autism & Aspergerförbundet har gett ut en svensk översättning av Marc Segars ”överlevnadsguide” för personer med aspergers. Marc Segar avled själv i tidig ålder till följd av ett bilburet möte med en neuronormativ förare, så bara av det faktumet kan man ifrågasätta textens giltighet.

En annan anledning till varför man ska ifrågasätta texten är att den är utgiven av nämnda förening. Föreningen drivs av neuropatologiska personer som står för linjen att din autism är en hjärnskada som en vacker dag kommer kunna botas. Vidare vill de kunna identifiera autism redan i fosterstadiet så att de kan utplåna oss innan vi ens blivit till. Och det är också vad texten handlar om.

Det är nämligen ingen överlevnadsguide utan en guide i självutplåning. Genom att radera sin egen personlighet, hjärntvätta sig själv och spela neuronormativ är det meningen att man ska klara sig bättre. Med såna vänner är det inte konstigt att många aspisar överväger eller genomför självmord.

Neuronormativa går omkring i vanföreställningen att de är någon form av gudomlig avbild. Klart det skrämmer dem när det dyker upp människor som är bättre på nästan allt de gör, men helt ointresserade av att ljuga, våldta och kriga sig fram. Och när neuronormativa blir skrämda reagerar de med urskillningslös våldsamhet. Med kvasivetenskapliga argument försöker de slå knut på sig själva. ”Vi vet att det är en hjärnskada. Vi kan inte se hur den uppkommer, eller vad som orsakar den, men det måste vara så”. Dr Mengele satte ribban högre. Och vore det inte tillräckligt har de dessutom mage att kräva att vi ska spela apor med dem.

Marc Segar blev bara 23 år gammal och är varken den första eller sista aspisen att dö i ung ålder. Hade han överlevt mötet med den där bilen hade han kanske reviderat sin text. Så här hade den kunnat se ut: Lita inte på neuronormativa. De vill dig inte väl. Var dig själv och kräv din rätt. Låt inte neuronormativa föra din talan. Det är deras jävla ansvar att lära sig kommunicera med dig, och om de tycker något annat kan du med fördel slå dem på käften.